{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Meer Informatie.

Disclaimer

Wettelijke informatie


Maatschappelijke zetel    
Mulder Natural Foods
Beversesteenweg 584 
8800 ROESELARE - BELGIË

Contactgegevens
Tel.: +32 51.70.82.82
Fax: +32 51.70.82.80
salesmnf [at] muldernaturalfoods.be

Rechtsvorm    
Naamloze Vennootschap    
Rechtspersonenregister (RPR)    
Rechtbank van Koophandel van Gent – afdeling Kortrijk    

Ondernemingsnummer
BTW BE 0470.766.635

Gebruiksvoorwaarden - Disclaimer

Algemene voorwaarden

De gebruiksvoorwaarden, hierna “Voorwaarden”, zijn van toepassing op elk bezoek en elk gebruik van deze website, hierna “Site”. Deze Site is eigendom van Mulder Natural Foods N.V., hierna “Mulder”. Door de Site van Mulder te bezoeken en/of te gebruiken bevestigt u dat u deze Voorwaarden integraal heeft gelezen, heeft begrepen en verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden. Mulder heeft het recht om de inhoud van deze Site en deze Voorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

Op dit moment worden uw persoonsgegevens of gebruiksgegevens door Mulder noch door één van haar (commerciële) partners verzameld en/of bewaard. Indien u hier omtrent twijfels en/of vragen heeft kan u steeds contact opnemen met Mulder, per e-mail via salesmnf [at] muldernaturalfoods.be

Aansprakelijkheid

Deze Site dient integraal te worden beschouwd als een platform dat louter algemene informatie deelt over Mulder, haar organisatie en haar activiteiten. Mulder staat ervoor in dat redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op haar Site steeds betrouwbaar en up-to-date is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten zal Mulder alle redelijke inspanningen leveren om deze onjuistheden te verbeteren. Mulder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou ontstaan als gevolg van onjuist informatie, verstrekt op deze Site.

Mulder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks noch onrechtstreeks die zou voortvloeien uit het gebruik van websites van derden die gekoppeld zijn aan deze Site. Indien u deze websites wenst te betreden en/of te gebruiken doet u dit op eigen risico.

Gebruik van de Site

Wanneer u als gebruiker en/of bezoeker berichten, informatie, in eender welke vorm, plaatst op deze Site of overmaakt per e-mail, houdt Mulder zich het recht voor om deze berichten en/of informatie vrij te gebruiken. U erkent dat u als verzender als enige aansprakelijk bent voor de inhoud en de veiligheid van deze berichten en/of informatie. Zij kunnen worden behandeld door Mulder op een niet-confidentiële wijze en zonder de erkenning van enig eigendomsrecht ten aanzien van de verzender van deze berichten en/of informatie. 
Onder geen enkel beding mag deze Site gebruikt worden met als doel: het overtreden van deze Voorwaarden, wettelijke voorschriften, de openbare orde of andere ongeoorloofde doeleinden. 

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze Site, “de inhoud”, met inbegrip van alle informatie, berichten, afbeeldingen, en alle andere elementen behoren toe aan Mulder of worden door Mulder op deze Site geplaatst met toestemming van de houders van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze Site mag niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke schriftelijke en ondubbelzinnige toestemming van Mulder.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. U erkent als gebruiker van deze Site dat het Belgische recht van toepassing is op alle geschillen die hun oorzaak zouden vinden in het gebruik van deze Site. Bij een geschil aanvaardt u de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken het gerechtelijke arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Mulder is gevestigd. 

Mocht een rechtbank van oordeel zijn dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, of in strijd met dwingende bepalingen, dan zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden niet beïnvloeden noch de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat afdwingbaar is of niet strijdig met dwingend recht.

Privacybeleid

Raadpleeg hier ons privacybeleid. 

Inwerkingtreding

Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig sinds 15 mei 2017.